Araç Satış İhale İlanı

Belediyemize ait aşağıda yer verilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.

Araç Satış İhale İlanı
  • 17 Eylül 2018, Pazartesi 0:00
Belediyemize ait aşağıda yer verilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.
17.09.2018

Madde:1

İşin Konusu:

1.1. Belediyemize ait aşağıda yer verilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.

Madde: 2

İhalenin Nerede Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı

2.1. İhale 03/10/2018 Çarşamba günü  saat: 14:15’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Madde: 3

Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat

  

SIRA

PLAKA

MARKA

MODEL YILI

CİNSİ

1

20 YC 678

MERCEDES-BENZ

1996

TANKER (AKARYAKIT)

2

20 LR 646

IVECO

2002

ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)

3

20 UF 823

OTOYOL

1993

ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)

4

20 AHP 78

MITSUBISHI

1993

OTOBÜS (ÖZEL AMAÇLI)

5

20 TC 029

FIAT

1982

ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)

6

20 VO 608

FIAT

1994

KAMYON (KAPALI KASA)

7

20 YY 770

IVECO

2000

ÇÖP KAMYONU

8

20 EU 344

DODGE

1984

KAMYON (AÇIK KASA)

9

20 YR 486

PIAGGIO

2000

MOTOSİKLET

10

20 EF 123

MERCEDES-BENZ

1980

ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)

11

20 K 0752

MERCEDES-BENZ

1974

ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)

12

20 V 6059

MOTORAN

2010

MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ)

13

20 V 6060

MOTORAN

2010

MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ)

 

  Toplam tahmin edilen bedel: 91.450,00- TL    

3.1. 13 (Onüç) adet aracın  tahmin edilen bedeli KDV hariç  91.450,00- TL olup, bu işin %3 geçici teminatı 2.743,50- TL ' dir.

a) Geçici teminat işin tamamı içindir.

b) Teklifler işin tamamı için verilecektir.

c)Geçici teminat tutarı idarece belirlenecek tutardan az olamaz. İdareye belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemez.

 

 

Madde: 4

İhaleye Girebilme Şartları

4.1. İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri Encümen Başkanlığı' na sunmak zorundadır.

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

         a)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

         a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

         b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.Bu şartnamede belirtilen Geçici Teminat

4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2.Belgelerin sunuluş şekli

4.2.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi' nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

4.2.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

4.2.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından  "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilir.

Madde:5

İdarenin Yetkisi

5.1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.

Madde:6

Şartnamenin Alınması

6.1. Şartname Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' nda görülebilir ve  20,00 TL  karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' ndan satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin İdari şartnameyi satın almaları mecburidir.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık