solyanreklam
sagreklam

KADIN G�R���MC� DESTEK MERKEZ� �N�AAT �ALI�MALARI DEVAM ED�YOR

Saha çalışmaları kapsamında Kadın Girişimci Destek Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberinde GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yle, çalışmalarda gelinen son noktayı öğrendi, yetkililerden bilgi aldı. ŞAHÄ°N: TÜRKÄ°YE’DE ÖRNEK BÄ°R MODEL OLACAK Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in her konuda olduğu gibi kadın girişimcilere ilişkin çalışmalarda da öncü olduğunu bildirdi. Kadın Girişimci Destek Merkezi’nin her açıdan özgün bir proje olduğunu kaydeden Şahin, “Bu projeyle, ’Benim bir fikrim var, şehrimin kalkınmasında söyleyecek bir sözüm var’ diyen kadınlarımıza çalışma alanı vereceğiz. Tecrübelerim bana şunu gösterdi; sunulan fırsat eşitliği büyük gelişmelere önderlik edebiliyor. O y&uu

KADIN G�R���MC� DESTEK MERKEZ� �N�AAT �ALI�MALARI DEVAM ED�YOR
  • 31 Temmuz 2018, Salı 21:10

KADIN G�R���MC� DESTEK MERKEZ� �N�AAT �ALI�MALARI DEVAM ED�YOR

   Gaziantep Büyük�ehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odas� (GSO) ve �pekyolu Kalk�nma Ajans� i� birli�inde kurulacak olan Kad�n Giri�imci Destek Merkezi’ne yönelik in�aat çal��malar� tüm h�z�yla devam ediyor.

 

   Saha çal��malar� kapsam�nda Kad�n Giri�imci Destek Merkezi in�aat çal��malar�n� yerinde inceleyen Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Fatma �ahin, beraberinde GSO Yönetim Kurulu Ba�kan� Adnan Ünverdi’yle, çal��malarda gelinen son noktay� ö�rendi, yetkililerden bilgi ald�.

�AH�N: TÜRK�YE’DE ÖRNEK B�R MODEL OLACAK

Ba�kan Fatma �ahin, Gaziantep’in her konuda oldu�u gibi kad�n giri�imcilere ili�kin çal��malarda da öncü oldu�unu bildirdi.

Kad�n Giri�imci Destek Merkezi’nin her aç�dan özgün bir proje oldu�unu kaydeden �ahin, “Bu projeyle, ’Benim bir fikrim var, �ehrimin kalk�nmas�nda söyleyecek bir sözüm var’ diyen kad�nlar�m�za çal��ma alan� verece�iz. Tecrübelerim bana �unu gösterdi; sunulan f�rsat e�itli�i büyük geli�melere önderlik edebiliyor. O yüzden bu model Türkiye’de örnek bir model olacak. Merkez, 28 atölyede �ehrin, bölgenin ve Türkiye’nin kalk�nmas�nda giri�imci kad�nlar yeti�ecek. Kad�nlar�m�z�n ekonomiye daha güçlü katk� sunmas� aç�s�ndan içerik bak�m�ndan önemli bir proje.  Sanayi odam�z�n vizyonunu ve gayretini çok de�erli buluyorum. Projenin tüm payda�lar�na çok te�ekkür ediyorum. Bu �ehir, farkl� �ehir oldu�unu geli�tirdi�i güzel projelerle ortaya koyuyor. Bu projeyi birlikte ba�araca��z, bu alanda da Gaziantep modelini tüm Türkiye’ye gösterece�iz. Yüklenici firmam�z da çok k�sa sürede kaliteli ve h�zl� bir süreci yönetiyor. Y�l sonunda içerisinde kre�iyle, kad�nlar�m�z�n duygusal zekas�yla, vizyonuyla, bak�� aç�s�yla nas�l bir farkl�l�k gösterdi�i, nas�l üretebildi�i, üretti�ini pazarlayabildi�i, Dünya’ya entegre oldu�u bir modeli hep birlikte hayata geçirece�iz. Biz de çok heyecanl�y�z, çok mutluyuz, �ehrimize ve bölgemize hay�rl� u�urlu olsun” dedi.

ÜNVERD�: BU MERKEZ KADIN G�R���MC�LER� TE�V�K EDECEK

Gaziantep Sanayi Odas� (GSO) Yönetim Kurulu Ba�kan� Adnan Ünverdi ise, Kad�n Giri�imci Destek Merkezi’nin olu�mas�nda sanayi odas�na destek veren Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Fatma �ahin’e �pekyolu Kalk�nma Ajans�’na te�ekkür ederek, “Türkiye nüfusunun yüzde 50’sini olu�turan kad�nlar�n i� hayat�na girmesi konusunda bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu merkez öncü olacak, kad�n giri�imcileri te�vik edecektir. Burada hem Suriyeli hem de Türk kad�nlar�na i� ö�retece�iz, onlar� i� hayat�na kazand�raca��z. Merkezimiz, ülkemizin daha ya�anabilir bir ülke haline getirilmesinde ve kalk�nmay� h�zland�rmas� anlam�nda i�levsel bir rol oynayacakt�r” diye konu�tu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBB) Güneydo�u ve Gaziantep Kad�n Giri�imciler Kurulu Ba�kan� Hülya Akkaya da Kad�n Giri�imci Destek Merkezi’nin örnek bir çal��ma oldu�unu vurgulayarak, böylesi özgün bir projede eme�i geçen herkese te�ekkür etti.

KADIN G�R���MC� DESTEK MERKEZ� HAKKINDA

�lk etapta 500 ki�inin e�itim almas�, kad�n giri�imcilere ait 28 yeni i�letmenin kurulmas�, orta vadede ise kad�n giri�imcilere ait 100 yeni i�letmenin olu�turulmas�n� hedefleyen merkezden, giri�imcilik potansiyeline sahip kad�nlar, i�lik, e�itim, dan��manl�k gibi hizmetlerden faydalanabilecek. Ayn� zamanda merkez, kad�nlar haricinde i� piyasas�na giri�imci olarak kat�lmak isteyen tüm bireylere,  e�itim, dan��manl�k, mentörlük ve benzeri hizmetler sunacak. Kad�n Giri�imci Destek Merkezi, �lde ve bölgede üretim sektörleri için yeni yat�r�m alanlar� yeni yat�r�m alanlar�n�n ortaya konaca��, yap�lacak giri�imlerin sa�lam temelli olmalar�n�n sa�lanabilece�i özel bir merkez haline gelecek. �ldeki ve bölgedeki giri�imci say�s�n�n artmas�n�n yan� s�ra istihdama katk�da bulunmay� amaçlayan merkez, 2 bin 700 metrekare kapal� alana sahip olacak. Merkezde, 29 i�lik, sergi salonu, kre�, uyku odas�, sat�� ofisi ve toplant� salonlar� yer alacak.

 

Bu Haber 2018-07-27 15:16:28 Tarihinde Eklenmi�tir.

HABERE AİT RESİMLER


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık