Kent Mobilyalarına Reklam Asma İhalesi

04.10.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

Kent Mobilyalarına Reklam Asma İhalesi
  • 19 Eylül 2018, Çarşamba 17:24

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum İlçelerinde halihazırda kurulu bulunan aşağıda isim ve adetleri yazılı ışıklı kent mobilyalarının 5 yıl süreyle kiralanması ve bu alanlara reklam asma hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

a- 200 Adet Otobüs durağı raketi 826 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

b- 130 Adet Raket(CLP) 537 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

c- 15 Adet Megalight 203 m² (Reklam alanı ölçüsü: 2,15mx3,15 m-çift taraflı ve ışıklı)

d- 130 Adet Bilboard 879 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,96mx3,45 m-tek taraflı ve ışıklı)

Toplam Reklam Alanı: 2.445m².

2- İhale dökümanı İdari Şartname, Sözleşme Taslağı ve Büyükşehir Belediyesi 1. katında bulunan vezneye ¨500,00 yatırılarak makbuz karşılığında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden temin edilir.

3- Kent mobilyalarının tamamının yıllık kiralama ve bu alanlara Reklam Asma Hakkı Muhammen Bedeli KDV hariç yıllık 2.000.000,00 TL 5 yıllık 10.000.000,00 TL olup 5 yıllık muhammen bedelin geçici teminatı 300.000,00 TL dir.

-İhalede yarışma (artırım) kent mobilyalarının yıllık kiralama ve bu alanlara reklam asma hakkı bedeli üzerinden yapılacaktır.

4-Bahse konu  İhale 04.10.2018 tarihinde, Perşembe Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a  maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A)     Ticaret ve Sanayi Odası belgesi;

a)    Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge;

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge;

c)  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

B)    Kanuni İkametgâhı olması;

C)   Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

D)  Geçici teminat (teminat, mektup olarak verilmesi halinde; banka teminat mektubu 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş limit dahili Türk Lirası cinsinden süresiz düzenlenmiş olacaktır.) ;

E)    İmza sirkülerini vermesi;

a)   Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

b)   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c)  Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

F) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi;

G) İstekli şartnameye uyan veya benzeri özellikler taşıyan reklam alanı kiralanması ve reklam asma işini “son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yaptığına dair’’ iş bitirme veya iş durum belgesini diğer evraklarla birlikte verecektir. Bu iş bitirme veya iş durum belgesindeki reklam alanı, ihale konusu işimizin toplam reklam alanının ilan tarihi itibariyle en az % 30’ u (2.445m²x%30=733,50m²) oranında olacaktır. İsteklilerin iş bitirme veya iş durum belgeleri ilgili kurumunca onaylanmış aslı veya noterce tasdik edilmiş sureti olmalıdır. (Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır).

H) Faaliyet konusu içerisinde reklam işini yaptıklarını gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından veya bağlı olduğu odadan alınmış resmi belge. (2018 yılında onaylatılmış) Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır.

I) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi verecektir. Geçici teminat pilot ortak tarafından verilecektir.

İ) İhale dosyası alındı makbuzu.

J) 2886 SAYILI D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

6- Kapalı teklif usulüne göre ihalede teklifler yazılı olarak yapılacaktır.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına (Pazar Mah. Necipbey Cad. No:35’ de mevcut Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Encümen Kalemi’ ne) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık