Tahsis Süresinin Uzatılması İlanı

06.09.2018 / Perşembe Gününe Kadar

Tahsis Süresinin Uzatılması İlanı
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 15:14

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun-Ankara çevre yolu üzerinde bulunan Samsun Balık Halindeki 14 adet 40 m2 lik komisyoncu bürosu ile 4 adet 20 m2 lik balıkçılar birlik ve kooperatif bürosunun, günlük 0,58 TL/m² yer tahsis ücreti üzerinden, 6 adet 52 m2 lik ve 9 adet 40 m2 lik soğuk hava deposunun ise günlük 0,41 TL/m² yer tahsis ücreti üzerinden 5(beş) yıl süre ile tahsisi yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu taşınmazların tahsisin yapılacağı gün olan 09.08.2018 tarihli Perşembe günü Tahsisi yapılamayan ve aşağıdaki tabloda yazılı olan taşınmazların tahsis süreleri 06.09.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

SIRA NO

KOMİSYONCU BÜRO

VE DEPO NUMARASI

TAŞINMAZIN TÜRÜ

AYLIK YER

TAHSİS ÜCRETİ

1

8

20 m²lik Koop. İrtibat Bürosu

0,58x20m2x365/12= 352,83 TL

2

9

20 m²lik Koop. İrtibat Bürosu

0,58x20m2x365/12= 352,83 TL

18

18

40 m²lik Komisyoncu Bürosu

0,58x40m2x365/12=705,67 TL

33

18

52 m²lik Soğuk Hava Deposu

0,41x52m2x365/12=648,48 TL

 
İsteklilerin aşağıda belirtilen ‘Su Ürünleri Toptan Satış Merkezinde Yer Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar’ dahilinde, 06.09.2018 tarihine kadar Encümen toplantı günlerinde saat 14:30’da Belediye Encümeni toplantı salonunda, istenilen evraklar ile hazır bulunmaları gerekmektedir

SU ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ MERKEZİNDE YER TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

MADDE 1-Belediyemiz tarafından işletilen Su Ürünleri Hali Toptan Satış Merkezinde kurulu bulunan satış amaçlı yazıhane veya büro gibi iş yerleri öncelik ve yüzdelik sırasına göre;

%30’u su ürünleri merkez birlikleri, su ürünleri kooperatif birlikleri ve su ürünleri kooperatiflerine,
% 20’si su ürünleri müstahsilleri,  dernekleri vakıfları ve bunların ticari işletmelerine,

% 50’si su ürünleri komisyoncuları,ihracatçı, ithalatçı, balıkçı ve diğer gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilir.

MADDE 2- Birlikler ve kooperatifler,  bu tahsis haklarını kendi tüzel kişilikleri adına veya kendilerine bağlı üyelerine kullandırabilir.

MADDE 3- Yukarıda belirtilen kategorilerden birinde kısmen veya tamamen tahsis mümkün olmadığı takdirde farklı isteklilere tahsis yapılır.

MADDE 4-Yer tahsisi yapılacak büroya ve depoya birden fazla talep olması durumunda kura ile tahsis yapılır.

MADDE 5- Yer tahsisine göre esas ve usuller ile tahsis talebinde bulunacaklardan istenecek belgelere ilişkin hususlar belediyemiz tarafından tahsis/kura tarihinden önce mahalli gazetede edilir. İlanda tahsis edilecek yerin numarası,  tahsis şartları,  günü, yeri ve saati içeren bilgiler bulunur. Balık Hali içinde de görülecek yerlere duyurular asılır.

MADDE 6- Tahsis talebinde bulunanlardan üretici birliği, şirket sorumlularından ve komisyonculardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Başvuru yapan Tüzel veya Gerçek kişi ise; Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
b) Gerçek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Adli sicil kaydı ve İmza sirküsü

d) Gerçek veya Tüzel kişilerden faaliyet konuları arasında su ürünleri ticareti olduğunu gösterir Oda sicil kayıt belgesi,

e) Adi ortaklıklarda,  noter tasdikli veya tarafların iştiraki ile alınan ortaklık sözleşmesi,

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekâletnamesi ile vekalet edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge

MADDE 7- Boş bürolar için tahsis talebinde bulunanların, 6. maddede belirtilen belgeleri hazırlayarak Belediyemizce ilan edilen tahsis tarihinde Belediye Encümenine sunması gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik veya hata olanlar tahsis işlemine dâhil edilmeyecektir. Tahsis işleminin gerçekleştirilmesine müteakip isteklilere tebligat gönderilecek olup, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Belediyemizce hazırlanan sözleşme imzalanarak, tahsis edilen taşınmaz istekli tarafından teslim alınacaktır. Aksi takdirde yer tahsisi iptal edilmiş sayılır. Belediye Encümeni kararıyla tahsisleri iptal edilenler tahsis talebinde bulunamazlar.

MADDE 8- Aylık tahsis bedelleri sözleşmenin imzalandığı aydan itibaren takip eden yılların aynı ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılacaktır. Ticari güvenin sağlanması ve taraflarının haklarının korunması amacıyla, Su ürünleri Toptan Satış Merkezinde kendilerine yer tahsisi yapılanlardan teminat olarak, aylık tahsis bedelinin 1 yıllık toplam tutarı kadar bedel sözleşme aşamasında tahsil edilecektir. Alınacak teminat bedeli sözleşme tarihini takip eden her yıl dönümünde o yıl için geçerli aylık tahsis bedelinin 1 yıllık toplam tutarı olacak şekilde güncellenecektir. Herhangi bir nedenle iş yerindeki tahsis hakkı sona erenlere yerine getirmeleri gereken bir yükümlülüklerinin bulunmadığı tespit edildikten sonra teminatları iade edilir.

MADDE 9- Yer Tahsisinde 2464 sayılı Kanun gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen günlük m² birim fiyatı üzerinden aylık yer tahsis ücreti alınır. Büro ve depoların aylık tahsis bedelleri çizelgesi ile balık hali içerisindeki yerlerini gösterir kroki ektedir.

MADDE 10 - Tahsis yapılan yerler,  tahsisi yapılan kişi ve kuruluşlarca,  birlik ve kooperatifler için getirilen hükümler saklı kalmak şartı ile Belediye Encümeninin bilgi ve izni olmadan başka kişi ya da kuruluşlara devredilemez,  bir başka amaçla kullanılamaz.

MADDE 11 - Tahsis sahipleri 2 yıl üst üste yıllık tahsis ücretleri kadar rüsuma erişemezlerse yer tahsis belgeleri varsa hakem kurulunun görüşü alınarak Belediye Encümeni tarafından iptal edilebilir.

MADDE 12- Yer tahsis sahipleri, belediyemizin onayı olmadan,  hiçbir şekilde tahsis yerlerinin içinde veya dışında değişiklik yapamaz ve tahsis yerlerini kapalı bulunduramaz.

MADDE 13- Su ürünleri birlik ve kooperatiflerine üye olan balık müstahsillerine ait ürünlerin,  su ürünleri halinde birlikler ve bunlara bağlı kooperatiflere tahsis edilen yerlerde satılması zorunludur.

MADDE 14- Avlanması yasak olan su ürünlerini hale getiren veya satışı için girişimde bulunanların yer tahsis belgeleri iptal edilir.

MADDE 15- Tahsis talebinde bulunanlardan istenilen belgeler, tahsis tarihinde, dosya halinde Belediye Encümenine sunulacak ve Belediye Encümenince incelenerek belgeleri tam olanlara yer tahsisi yapılacaktır.

MADDE 16- Birden fazla talep olması durumunda kura ile tahsis yapılması Belediye Encümeni’nin yetkisindedir.

MADDE 17- Kura neticesi ilgililere yazı ile bildirilir.  Kurada kazananlar, aylık yer tahsis ücretlerini her ay peşin olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi veznesine yatıracaktır. İlk ay yer tahsis ücreti ve teminat bedeli peşin olarak tahsil edildikten sonra sözleşme imza aşamasına geçilecektir. Tahsise hak kazananlardan istenen diğer belgeler 7 iş günü içerisinde düzenlenerek( işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu) Belediyemize teslim edilecek ve işe başlanacaktır. Aksine hareket edenlerin tahsis hakları iptal edilir.

MADDE 18- “Su Ürünleri Toptan Satış Merkezinde Yer Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” da ve diğer işlemlerde yer almayan veya çelişkiye düşülen hususlarda 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir.

MADDE 19- Halen üzerine tahsisli büro ve soğuk hava deposu bulunanlardan; mevcut sözleşme süresinin bitimi ile yeni sözleşmenin başlangıç tarihi arasında kalan döneme ait aylık yer tahsis ücretleri, yeni dönem için belirlenen aylık yer tahsis bedeli üzerinden hesaplanarak ilk ay tahsis bedeli ile birlikte, istekliden peşin olarak tahsil edilecektir.

MADDE 20- “Su Ürünleri Hali Toptan Satış Merkezinde Yer Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğine” göre hazırlanmış ve 20 (yirmi) maddeden oluşmuştur.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
Site en altı
yukarı çık