solyanreklam
sagreklam

GURURUMUZ VEYSEL EROĞLU´NDAN BELEDİYEMİZE ZİYARET

Orman ve Su İşleri eski Bakanı, Milletvekilimiz Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi´ni ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen gururumuz,  Veysel Eroğlu Belediye Başkanı Burhanettin Çoban´ı ziyaret etti.

GURURUMUZ VEYSEL EROĞLU´NDAN BELEDİYEMİZE ZİYARET
  • 27 Temmuz 2018, Cuma 21:31

Gerek �ehrimize, gerek ülkemize, gerekse dünyaya yapt��� eserlerle ad�n� tarihe alt�n harflerle yazd�ran gururumuz, eski Orman ve Su ��leri Bakan� Afyonkarahisar Milletvekili, Prof. Dr. Veysel Ero�lu, Belediyemizi ziyaret etti. Afyonkarahisar sevdal�s� Veysel Ero�lu, yüzlerce Belediye personeli taraf�ndan alk��lar ve tezahüratlarla kar��land�.

 

GURURUMUZ VEYSEL ERO�LU'NDAN BELED�YEM�ZE Z�YARET

AFYONKARAH�SAR'DA DESTAN YAZMAYA DEVAM EDECE��Z

         Orman ve Su ��leri eski Bakan�, Milletvekilimiz Prof. Dr. Veysel Ero�lu, Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen gururumuz, Veysel Ero�lu Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban'� ziyaret etti.  

          Giri�te yüzlerce Belediye personeli taraf�ndan co�ku içinde kar��lanan Ero�lu'nun ziyaretine Afyonkarahisar Milletvekili �brahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar eski Milletvekilleri Hatice Özkal, Halil Ürün, AK Parti �l Ba�kan� Hüseyin Sezen, �lçe Ba�kan� Bülent Eser, Kad�n Kollar� Ba�kan� Ferda Ertürk, Gençlik Kollar� Ba�kan� Ethem Karahan, �lçe Belediye Ba�kanlar� ve parti te�kilat� kat�ld�.

AFYONKARAH�SAR, BAKANIMIZIN VARLI�INI UNUTMAZ, UNUTMAYACAK �N�ALLAH

           Yünta� Otobüs ��letmesi bünyesinde hizmete giren özel halk otobüsüyle alk��lar ve tezahüratlar e�li�inde Belediye'ye giri� yapan Prof. Dr. Veysel Ero�lu'na Belediye personeli büyük ilgi gösterdi. Ziyarette Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban, Ero�lu'nun sadece ilimize ve ülkemize de�il, dünyan�n dört bir yan�na hizmet etmi� bir insan oldu�unu söyleyerek "Say�n Bakan�m�z dünyan�n dört bir yan�nda, Türkiye'nin her kar���nda insanlara ve tüm canl�lara hizmet etti. Ama Afyonkarahisar�m�za ayr�ca hizmet etti. 9,5 y�ld�r AK Parti'nin de�erli milletvekillerinin deste�ini hep yan�mda hissettim. Ama Say�n Bakan�m�z�n varl��� Afyonkarahisar'a ayr� bir �ans, ayr� bir nimet olarak yans�d�. Bunu Afyonkarahisarl� unutmaz, unutmayacak in�allah. Bu duygu ve dü�üncelerle de�erli milletvekillerimizle  ve parti te�kilat�m�zla beraber Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edece�iz" diye konu�tu.

ÖNÜMÜZDEK� ÜÇ YILIN YATIRIMLARINI PROGRAMA KOYDURDUM

              Afyonkarahisar'a hizmet için gece gündüz çal��t�klar�n� ve bundan sonra da çal��acaklar�n� ifade eden Milletvekili Veysel Ero�lu ise  "Afyonkarahisar'a hizmet a�k�yla destan yazd�k, yazmaya da devam edece�iz. Bu can bu tende oldu�u müddetçe ilimizin hizmetkâr� olarak yola devam edece�iz. Afyonkarahisarl�'lar yi�it insanlard�r. �limize ne yap�lsa azd�r. Hükümetimiz �imdiye kadar 20 katrilyonluk, Orman ve Su ��leri Bakan� olarak 3 katrilyondan fazla ilimize yat�r�m yapt�k" dedi.  �limizle ilgili önümüzdeki üç y�l�n yat�r�mlar�n�, yat�r�m program�na koydu�unu kaydeden Afyonkarahisar Milletvekili Ero�lu; "Merak etmeyin, Afyonkarahisar'la ilgili üç y�ll�k yat�r�mlar� yat�r�m program�na koydum. Çiçek gibi bir Afyonkarahisar in�a edece�iz. Belediye Ba�kan�m�zla, Milletvekillerimizle, �l Ba�kan�m�z, parti te�kilat�m�zla ile birlikte tek yürek olarak çok daha güzel bir Afyonkarahisar için hep birlikte çal��aca��z" diye konu�tu.

            Konu�malar�n ard�ndan Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban'�n makam�na ç�kan Afyonkarahisar Milletvekilleri ve beraberindeki parti te�kilat�, önümüzdeki süreçte yap�lacak yat�r�mlara ili�kin görü� al��veri�inde bulundu. Ziyaretin an�s�na Ba�kan Burhanettin Çoban, Milletvekili Veysel Ero�lu'na Besmele-i �erif'in yaz�l� oldu�u tu�ra hat tablosu hediye etti.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık