B�Y�K�EH�R, SIFIR ATIK PROJE TAKIMI OLU�TURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca destek verildi, bu yönde çalışmalar başlatıldı. Projeyle israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesi sağlanacak. Proje kapsamında plastik, kağıt-karton, cam, metal, organik atıklar, atık piller, kartuş-toner, elektronik atık, flüoresan, atık bitkisel yağlar, atık madeni yağlar ve buna benzer atıklar kaynağında ayrı toplanacak. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sıfır atık proje takımı kurdu, proje işleyişiyle sıfır atık prensibi hakkında bilgilerin verildiği toplantılar düzenlendi. Belediye ana binasında Sıfır Atık Toplama kutuları yerleştirildi. Sıfır atık prensibi hakkında Büyükş

B�Y�K�EH�R, SIFIR ATIK PROJE TAKIMI OLU�TURDU
  • 31 Temmuz 2018, Salı 21:10

B�Y�K�EH�R, SIFIR ATIK PROJE TAKIMI OLU�TURDU

   Gaziantep Büyük�ehir Belediyesi, 2018 y�l� itibariyle yurt genelinde a�amal� olarak uygulamaya al�nan S�f�r At�k Projesi kapsam�nda s�f�r at�k proje tak�m� olu�turdu.

 

 

   Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’�n e�i Emine Erdo�an’�n himayesinde hayata geçirilen S�f�r At�k Projesine, Gaziantep Büyük�ehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba�kanl���nca destek verildi, bu yönde çal��malar ba�lat�ld�. Projeyle israf�n önlenmesi, olu�an at���n azalt�lmas� ve at�klar�n geri dönü�türülmesi sa�lanacak. Proje kapsam�nda plastik, ka��t-karton, cam, metal, organik at�klar, at�k piller, kartu�-toner, elektronik at�k, flüoresan, at�k bitkisel ya�lar, at�k madeni ya�lar ve buna benzer at�klar kayna��nda ayr� toplanacak.

Büyük�ehir Belediyesi bünyesinde s�f�r at�k proje tak�m� kurdu, proje i�leyi�iyle s�f�r at�k prensibi hakk�nda bilgilerin verildi�i toplant�lar düzenlendi. Belediye ana binas�nda S�f�r At�k Toplama kutular� yerle�tirildi.

S�f�r at�k prensibi hakk�nda Büyük�ehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba�kanl��� At�k Yönetimi �ube Müdürlü�ü taraf�ndan Gaziantep Su ve Kanalizasyon �daresi (GASK�) ana hizmet binas�nda bilgilendirme ve proje i�leyi�ine yönelik S�f�r At�k konulu e�itim verildi.

Toplant�lara kat�lan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba�kan� Emel K�raç, at�klar�n ayr��t�r�lmas�nda toplumsal bilinçlendirmenin ve çocuk ya�ta verilen e�itimlerin önemine de�indi.

K�raç, kurumsal bir yap�n�n olu�turulmas� için belediye çal��anlar�na yönelik e�itim ve bilgilendirme toplant�lar�n�n art�r�laca��n�, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde çal���larak il genelinde proje hedeflerine ula��laca��n� söyledi, s�f�r at�k projesiyle yakalanacak ba�ar�n�n çocuklara b�rak�lacak en büyük miras oldu�unu belirtti.

Bu Haber 2018-07-30 10:16:56 Tarihinde Eklenmi�tir.

HABERE AİT RESİMLER


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
Site en altı
yukarı çık