solyanreklam
sagreklam

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısını, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirdi.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 14:42

                BELED�YE MECL�S� TOPLANDI

                Afyonkarahisar Belediye Meclisi A�ustos Ay� Ola�an Toplant�s�n�, Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban ba�kanl���nda gerçekle�tirdi.

                Belediye Meclis Salonunda yap�lan toplant�, bir önceki Meclis toplant�s�na ait tutanak özetinin okunmas�yla ba�lad�. Trafikle ilgili maddelerin ço�unlukta oldu�u toplant�da, Mare�al Fevzi Çakmak Mahallesinde ya�ayan vatanda�lar�n, Yünta� A.�. taraf�ndan hizmete sunulan yeni halk otobüslerinden faydalanabilmesi için söz konusu mahalleyi kapsayan yeni bir güzergah olu�turuldu. Geçen Mart ay�nda Belediye Meclisi karar�yla baz� minibüslere verilen geçici güzergahlar da bu toplant�da al�nan yeni bir kararla kal�c� hale getirildi. �lgili maddeden faydalanan minibüsçüler toplant�ya kat�larak, Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban'a ve Meclis Üyelerine te�ekkür etti.

                KENT KONSEY�'NDEN TAVS�YE KARARLAR

                Toplant�da ayr�ca, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi'nin Meclis'e sundu�u; görme engelli vatanda�lar�n trafik ���klar�nda kar��dan kar��ya daha rahata geçebilmesi için trafik ���klar�na sesli sinyalizasyon yap�lmas�, kald�r�m i�gallerinin önlenmesi, kald�r�mlardaki engelli rampalar�n�n gözden geçirilerek standartlara uygun hale getirilmesi, süresi geçen afi� ve kulüp bayraklar�n�n kald�r�lmas� yönündeki tavsiyeleri kabul edilerek karara ba�land�. Afyonkarahisar Belediyesi taraf�ndan her y�l geleneksel olarak düzenlenen Kum Voleybolu Turnuvas�n�n bu y�l da düzenlenmesi ve turnuvada birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 350 TL ve üçüncü olanlara 250 TL para ödülü verilmesi oy birli�iyle kabul edildi.             

                Afyonkarahisar Belediyesi taraf�ndan Karayollar�'n�n bulundu�u alanda yap�lan, özellikle ak�am saatleri ve hafta sonlar� yo�un ilgi gören Karayollar� Park�'nda, zaman zaman izdiham�n ya�and��� kapal� çocuk oyun gruplar� için ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, hafta içi 08:00-17:00 saatleri aras�; 2 saat 5 TL, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri aras�; 1 saat 5 TL, tüm günler 17:00-24:00 saatleri aras�; yar�m saat 5 TL, abonelik sistemi haftan�n tüm günleri; s�n�rs�z giri� 150 TL ve abonelik sistemi haftada 4 gün; s�n�rs�z giri� 80 TL olarak kararla�t�r�ld�. �mar ve �ehircilik Müdürlü�ü ile Bay�nd�rl�k ve �mar Komisyonundan gelen tekliflerin de görü�ülerek karara ba�land��� toplant�, bir sonraki oturum tarihin 3 Eylül Pazartesi günü saat 19:00 olarak belirlenmesinin ard�ndan sona erdi.

HABERE AİT RESİMLER


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık