solyanreklam
sagreklam

BAŞKAN ÇOBAN´IN BASIN BAYRAMI MESAJI

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı ´İletişim

BAŞKAN ÇOBAN´IN BASIN BAYRAMI MESAJI
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 18:06

BA�KAN ÇOBAN'IN BASIN BAYRAMI MESAJI

              Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban, 24 Temmuz Bas�n Bayram� dolay�s�yla bir mesaj yay�nlad�.Ça�da� demokrasilerin olmazsa olmazlar�ndan olan ‘�leti�im özgürlü�ünün’ �effaf yönetim anlay���n�n temel yap� ta�lar�ndan biri oldu�una dikkat çeken Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban, toplumsal de�erlere sayg�l�, ki�isel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafs�z bir anlay��la görevini yerine getiren özgür bas�n�n demokrasinin en büyük güvencesi oldu�unu ifade etti.

             Günümüzde her insan�n bilgiye ula�ma, do�rular� ö�renebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlü�ünün en temel hak oldu�unu belirten Ba�kan Çoban, "Bas�n, kamu ad�na gerçekleri ara�t�rma, do�ru ve gerçek haberlerle kamuoyunu ayd�nlatma mesle�idir. Günümüzde h�zla geli�en kitle ileti�im araçlar� ile birlikte etkinli�i her geçen gün artan bas�n kurulu�lar�, haberle�me özgürlü�ünün kullan�lmas�nda önemli rol oynamaktad�r" dedi.

            Bas�n özgürlü�ünün önemine dikkat çeken Ba�kan Burhanettin Çoban, tüm dünyada oldu�u gibi Türkiye'de de yapt��� önemli hizmetle halk�n haber alma hakk�n� kullanmas�n� sa�layan bas�n�n, insan haklar�n�n önemli güvencelerinden birini te�kil etti�ini belirtti. Bas�n çal��anlar�n�n, meslek ilkelerine ba�l�, do�ru, tarafs�z, ki�ilik haklar�na sayg�l� habercilik anlay���n� benimsemeleri ve bas�n meslek kurallar�n�n uygulay�c�s� olmalar� gerekti�ini ifade eden Ba�kan Çoban, ça�da� bir toplum için bas�n�n güvenilirli�inin ve tarafs�zl���n�n büyük önem arz etti�ini söyledi.

             Mesleklerini icra ederken hayatlar�n� kaybeden bas�n �ehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Ba�kan Burhanettin Çoban ulusal ve yerel geli�melerden halk�m�z� objektif bir �ekilde haberdar eden tüm bas�n mensuplar�m�z�n 24 Temmuz Bas�n Bayram�n� kutlad�.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık