3 Adet Lpg Akaryakıt İstasyonu Yerinin Satışı İhalesi İlanı.

13.09.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

3 Adet Lpg Akaryakıt İstasyonu Yerinin Satışı İhalesi İlanı.
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 15:41

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesine ait olan (aşağıdaki tabloda Özellikleri, Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri yazılı olan) İmar Planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” kullanımında bulunan; Tapuda İlkadım İlçesi, Tepecik Mahallesi,  12440 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 6.164,71 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz,  Tapuda Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi,  4279 no.lu parselde kayıtlı, 6.500,00 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz ve  Tapuda Terme İlçesi, Söğütlü Mahallesi,  122 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı, 14.765,11 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın, aşağıda hizalarında yazılı olan satış bedelleri üzerinden, tanzim olunan Şartnamesine göre ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile peşin olarak satışı yapılacaktır.

S.
NO.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI(m²)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

İLKADIM

TEPECİK

12440

1

6.164,71m²

ARSA

Akaryakıt ve Servis istasyonu Alanı

18.494.130,00 TL

554.823,90 TL

2

TEKKEKÖY

TEKKEKÖY

0

4279

6.500,00m²

ARSA

Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Alanı

16.250.000,00TL

487.500,00 TL

3

TERME

SÖĞÜTLÜ

122

14

14.765,11m²

ARSA

Akaryakıt Lpg İstasyonu Ticaret ve Turizm Alanı

14.765.110,00TL

442.953,30 TL

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine  ​​250,00 (İKİYÜZ ELLİ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 13.09.2018 tarihinde,   Perşembe  Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi,(İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,(Noterde tanzim edilecektir.)

d)      Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

f)       Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde internet üzerinden temin edilecektir.)

i)        Taahütname. (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,

b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)         Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g)         Taahütname.

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

5- Teklifler İhale günü olan 13.09.2018 Perşembe günü Saat:14.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir.

-Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

-Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:14.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık