solyanreklam
sagreklam

2 Adet Baz İstasyonu Yerinin Kiraya Verilmesi İhalesi İlanı

05.07.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

2 Adet Baz İstasyonu Yerinin Kiraya Verilmesi İhalesi İlanı
  • 01 Haziran 2018, Cuma 16:59

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Kullanım ve tasarruf hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark dolgu alanı Teleferik Tesisleri arkasında ve Balık Lokantaları arkasında bulunan 5,00 m² yüzölçümlü 2 Adet alanın,  “Gsm Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere, aşağıdaki tabloda yazılı olan Muhammen Yıllık Kira Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri ile, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45. maddesine göre 3 yıl müddetle ve 3 yıllık kira bedeli peşin olarak ödenmek üzere kiraya verilecektir.

Sıra no

İlçesi

Mahallesi

Mevki

Brüt Alanı (m²)

Muhammen

Kira Bedeli (Yıllık)

Gecici

Teminat

Bedeli

Niteliği

1

İlkadım

Baruthane

Batıpark Dolgu Alanı Teleferik Tesisleri Arkası Baz İstasyon Yeri

5,00 m²

46.000,00 TL

4.140,00 TL

GSM Baz İstasyonu Yeri

2

İlkadım

Baruthane

Batıpark Dolgu Alanı Balık Lokantaları Arkası Baz İstasyon Yeri

5,00 m²

46.000,00 TL

4.140,00 TL

GSM Baz İstasyonu Yeri

-İhalede yarışma (artırım )  yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 05.07.2018 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a)            Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)            İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)            İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (noterde tanzim edilecektir.)

d)            Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)                  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

vekaletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (noterden tanzim edilecektir.)

f)             Geçici teminat, ( 2886 sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)            İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

h)            Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

i)               2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,      (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi  ise :

a)                  Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna

dair belge,

b)                 Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı

vekâletname ve imza sirküleri,

c)           Tebligat için adres ve, iletişim bilgilerini gösterir yazı,

d)          Geçici teminat, ( 2886 sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )     (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,                (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)         Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

g)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen

esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)  verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

 


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık