solyanreklam
sagreklam

BELEDİYE TEKNOLOJİNİN ZİRVESİNİ KULLANIYOR

Afyonkarahisar Belediyesi araç parkuruna kattığı dokuz yeni aracın tanıtımını gerçekleştirdi.  Belediye Başkanı Burhanettin Çoban

BELEDİYE TEKNOLOJİNİN ZİRVESİNİ KULLANIYOR
  • 31 Temmuz 2018, Salı 19:06

Afyonkarahisar Belediyesi Su Kay�p ve Kaçaklar� ile Kanalizasyon ve Ya�mursuyu hatlar�ndaki ar�za  ve t�kan�kl�klar� tespit etmek ve çözüme kavu�turmak amac�yla SU KAYIP VE KAÇAK TESP�T ARACI ile ROBOT KAMERALI  KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACINI bünyesine katt�.

 Su kaçaklar�n� noktasal bulabilen cihazlar�n yan� s�ra gerek ya�mursuyu, gerekse de kanalizasyon hatlar�n�n içinde bacadan bacaya ilerleyebilen robot kamera, hatt�n kaç�nc� metresinde, ne tür bir sorun oldu�unu an�nda araç içinde bilgisayar�n ba��ndaki operatöre görsel olarak iletiyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlü�ü bünyesine giren son teknoloji araçlar Türkiye’de sadece iki il Belediyesinde uygulan�rken, Büyük�ehir Belediyeleri aras�nda ise sadece üç ya da be� belediye de hizmet veriyor. Son sistem bu araçlar, fuarlarda sergilenerek Belediyemiz referans gösteriliyor.

 

BELED�YE TEKNOLOJ�N�N Z�RVES�N� KULLANIYOR

ALTYAPIDA  GÖRÜNTÜLEME DÖNEM�

        Afyonkarahisar Belediyesi araç parkuruna katt��� dokuz yeni arac�n tan�t�m�n� gerçekle�tirdi.  Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban ile birlikte bünyesine katt��� araç, gereç ve ekipmanlar adeta alt�n ça��n� ya�ayan Afyonkarahisar Belediyesi teknolojinin zirvesini kullan�yor.

             Su ve Kanalizasyon Müdürlü�ünce kullan�lacak olan be� adet çift s�ral� pikap,  iki adet 4x4 arazi arac�, bir adet Su Kay�p ve Kaçak Tespit Arac� ve bir adet Kanal Görüntüleme Arac�n�n tan�t�m� Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban’�n kat�l�m�yla yap�ld�. Ba�kan Çoban, bu dokuz adet arac�n toplam maliyetinin yakla��k 2 milyon TL oldu�unu belirtti. Be�  adet çift s�ral� pikap ve iki adet 4x4 arazi araçlar� Akde�irmen Baraj�, �çme Suyu Ar�tma Tesisi, sondaj kuyular�, terfi merkezleri, su depolar�  ile  su ve kanalizasyon hatlar�m�zdaki tamir bak�m çal��malar�nda kullan�lacak.

YER�N ALTINDAK� GÖZÜMÜZ KULA�IMIZ

                “Kanal Görüntüleme Arac�” ile yer alt�ndaki mevcut kanalizasyon ve ya�mursuyu hatlar� görüntülenebilmekte. Araç içinde bulunan robot kamera ile kanalizasyon ve ya�mursuyu hatlar�n� içerindeki ar�za, t�kan�kl�k vb. sorunlar� görüntüleyerek gerekli müdahaleleri yap�labilmektedir. Yer alt� hat tespit sonda dedektörü ile kay�p hatlar tespit edilmekte, gaz kaçak detektörü ile de metan, karbonmonoksit gibi zehirli gazlar kanalizasyon bacalar� içerisinde tespit edilerek i�çi ve i� güvenli�i sa�lanabilmekte.

             “Su Kay�p ve Kaçak Tespit Arac�” ile ise yerin alt�ndaki su kay�p-kaçaklar�, boru ve elektik kablolar� tespit edilebilmekte. Bu araç içerisinde bulunan cihazlarla; içme suyu �ebekesinde meydana gelen ve gün yüzüne ç�kmayan gizli su kaçaklar�n� tespit edilerek su kay�plar�n�n önüne geçilmekte. Ayr�ca da��n�k bölgeden ç�kan ar�zalar� da noktasal tespit edilerek an�nda müdahale ile gereksiz zaman kay�plar�n� engellenmekte. Araç bünyesinde bulunan cihazlarla yer alt�ndaki boru ile elektrik kablolar�n� tespit ederek herhangi bir ar�za veya kaz� s�ras�nda bu borularda olu�abilecek olas� hasarlar�n önüne geçilebilmekte.

           Teknolojik geli�meleri yak�ndan takip ettiklerini ifade eden Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban, hizmete al�nan araçlar�n Afyonkarahisar�m�za hay�rl� olmas�n� temenni etti.

 

 


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık