solyanreklam
sagreklam

BASINLA KAHVALTIDA BULUŞTUK

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban´ın 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dokuzuncusunun gerçekleştiği kahvaltı programı bu yıl ´NO 03 Fırından Yeni´de isimli Ekmek ve Unlu Mamuller Tesisi´nde düzenlendi.

BASINLA KAHVALTIDA BULUŞTUK
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 18:42

BASINLA KAHVALTIDA BULU�TUK

             Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban'�n 24 Temmuz Bas�n Bayram� nedeniyle geleneksel hale getirdi�i ve dokuzuncusunun gerçekle�ti�i kahvalt� program� bu y�l ‘NO 03 F�r�ndan Yeni’de isimli Ekmek ve Unlu Mamuller Tesisi’nde düzenlendi.

          Medya alan�ndaki sivil toplum kurulu�lar�n�n ba�kanlar�, yerel bas�n kurulu�lar�n�n sahipleri ve çal��anlar�, kö�e yazarlar� ile ulusal bas�n temsilcileri Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban’�n davetlisi olarak kahvalt�da bulu�tu.

KATILIM YO�UN OLDU

              Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban’�n ev sahipli�inde düzenlenen kahvalt� program�na �l Genel Meclisi Ba�kan� Salih Sel, Bas�n Yay�n Enformasyon �l Müdürü �erife Münire Burcu, Bas�n �lan Kurumu Müdürü Selami Çal��kan, Afyonkarahisar Bas�n Yay�n Derne�i Ba�kan� H. Hakk� Özsoy, Gazeteciler Cemiyeti Ba�kan� M. Emin Güzbey, Ege Gazeteciler Federasyonu Ba�kan� Mehmet Abdio�ullar�, gazete sahipleri, kö�e yazarlar�, ulusal bas�n temsilcileri, radyo, dergi, internet medyas� ile televizyon kanallar�n�n temsilcileri kat�ld�.

            Program�n aç�l�� konu�mas�n� ‘NO 03 F�r�ndan Yeni’ Dan��man� Ali �hsan Kayr�n yapt�. Dan��man Kayr�n, Afyonkarahisar’�n gelenekten-gelece�e ekmek ve unlu mamullerinin üretimi ve sat���n�n yap�ld��� tesisin kurulu� ve amaçlar� hakk�nda bilgi verdi. Afyonkarahisar’�n co�rafi bilgi i�aretli ürünü Patatesli Ekme�inin asl�na uygun olarak üretilerek marka haline getirilmesi dü�üncesiyle yola ç�kt�klar�n� ifade eden Dan��man Ali �hsan Kayr�n; “Tesisimizde tüm ekmek çe�itlerimiz ek�i maya ile üretilerek sat��� yap�lmaktad�r.  “NO 03 F�r�ndan Yeni’de pi�irme ve so�utma teknolojisi tüm ekmeklerin el de�meden tüketiciye kadar ula�mas�na imkân verecek �ekilde tasarland�.  Bölgemizin yöresel ürünleri ve de dünyan�n çe�itli bölgelerinden lezzetlerin Afyon için haz�rland��� ‘NO 03 F�r�ndan Yeni’nin ürün yelpazesinde ekmekten pastaya, kekten kurabiyeye, çikolatadan dondurmaya kadar çok say�da ürün bulunuyor” dedi. Afyonkarahisar’a dünyan�n lezzetlerini getirmeyi amaçlad�klar�n� kaydederek konu�mas�na devam eden Dan��man Ali �hsan Kayr�n;  tüm vatanda�lar�m�z� “NO 03 F�r�ndan Yeni’ ye beklediklerini sözlerine ekledi.

BASIN CAM�ASINI ‘ÇALI�MA ARKADA�LARI’ OLARAK GÖRÜYORUZ

              Programda Afyonkarahisar Bas�n Yay�n Derne�i Ba�kan� H. Hakk� Özsoy, Bas�n �lan Kurumu Müdürü Selami Çal��kan, Bas�n Yay�n Enformasyon �l Müdürü �erife Münire Burcu ve �l Genel Meclisi Ba�kan� Salih Sel birer konu�ma yapt�. Ba�kan Çoban’�n bas�n�n her zaman yan�nda oldu�una dikkat çeken konu�mac�lar, birlik ve beraberlik mesaj� verdi.24 Temmuz Bas�n Bayram� dolay�s�yla ‘No: 03 F�r�ndan Yeni’de’ düzenlenen kahvalt� program�na kat�lmaktan ziyadesiyle mutlu olduklar�n� dile getiren konu�mac�lar, Ba�kan Burhanettin Çoban’a nazik davetinden dolay� te�ekkür etti.  24 Temmuz Bas�n Bayram� dolay�s�yla gelenek haline gelen kahvalt� bulu�malar�na kat�l�mlar�ndan dolay� tüm bas�n mensuplar�na te�ekkür eden Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban ise daha nice 24 Temmuz'lara ba�ar� ve birlik beraberlik içerisinde bulu�may� temenni etti.

"BASIN CAM�ASI TÜM KES�MLERE ÖRNEK B�R DAVRANI� GÖSTERD�"

             Bas�n camias� ile geçen dokuz y�ll�k süre zarf�nda güzel çal��malara imza att�klar�n� ifade eden Ba�kan Burhanettin Çoban; bas�n camias�n� ‘çal��ma arkada�lar�’ olarak gördü�ünü söyledi.Son bir y�lda Afyonkarahisar bas�n camias�nda gerçekle�en birlikteli�e dikkat çeken Ba�kan Burhanettin Çoban,  “gazeteci arkada�lar�m�z �ehrin yetkililerinden herhangi bir telkin, tavsiye ve �srar olmadan kendi aralar�nda birlikteli�i sa�lad�lar. �ki tane derne�imizi tek derne�e dü�ürdüler. Gerek Mehmet Emin Güzbey karde�imiz, gerekse Mehmet Abdio�ullar� karde�imiz büyük bir anlay�� ve fedakarl�kla bu i�i tek çat�ya indirip kendi aralar�nda bir ve beraber oldu�unu hem ilimize hemde tüm Türkiye’ye gösterdi. Dolay�s�yla bas�n camias� için son bir y�ldaki güzel bir geli�meye hep birlikte �ahit olduk. Bu konuda ilimize örnek bir davran�� gösterdiniz. Bu birliktelikte kimin eme�i geçmi� ise, kim katk� sa�lad�ysa onlara da �ükranlar�m� sunuyorum. Bu duygu ve dü�üncelerle davetimize kat�lan herkese te�ekkür ediyorum” dedi.


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık