solyanreklam
sagreklam

BELEDİYE´DE HAKLI, VATANDAŞ´DA HAKLI

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban´ın seçim öncesi vaatlerinden olan modern hayvan barınağı, eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu´nun girişimleriyle 2009 yılında ilimize kazandırılmıştı.

BELEDİYE´DE HAKLI, VATANDAŞ´DA HAKLI
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 18:43

BELED�YE'DE HAKLI, VATANDA�'DA HAKLI

           Belediye Ba�kan� Burhanettin Çoban’�n seçim öncesi vaatlerinden olan modern hayvan bar�na��, eski Orman ve Su ��leri Bakan�m�z Prof. Dr. Veysel Ero�lu'nun giri�imleriyle 2009 y�l�nda ilimize kazand�r�lm��t�.

         5199 Say�l� Hayvanlar� Koruma Kanunu'na göre Afyonkarahisar Belediyesi ba��bo� hayvanlar� topluyor ve bar�nakta ön muayeneden geçirdikten sonra hastal�kl� olanlar�n tedavilerini yap�yor. K�s�rla�t�rma s�ras� gelen hayvanlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile yap�lan protokol gere�i k�s�rla�t�r�l�yor. Daha sonra ise kuduz a��lar� ve parazit i�neleri yap�l�yor.K�s�rla�t�r�lan sokak hayvanlar�, bar�nakta on be� gün boyunca rehabilitasyona tabii tutuluyor ve YASA GERE�� al�nd�klar� do�al ortama b�rak�l�yor.

VATANDA� ��KÂYET ED�YOR, BELED�YE KANUNA GÖRE HAREKET ED�YOR

              Bar�nakta her türlü bak�m� ve rehabilitasyonu yap�lan ve yasa gere�i do�al ortama b�rak�lan sokak hayvanlar� (köpekler) vatanda�lar� tedirgin ediyor. Vatanda�lar�n sokak köpekleriyle ilgili �ikâyetlerine duyars�z kalmad�klar�n� söyleyen Belediye yetkilileri ise bu konuda yasal bir yetkiye sahip olmad�klar�n� ifade ediyor. Vatanda�lar ba��bo� köpeklerin sokaklarda tehlike saçt��� yönünde belediyeye gerek mesaj ve mail yoluyla, gerekse sözlü olarak taleplerini iletiyor.

             Sokak köpekleri ile ilgili �ikâyetlerin me�ru ve yerinde oldu�unu söyleyen Belediye yetkilileri ise “Türkiye’de hiç kimse hayvan dü�man� ve köpek dü�man� de�il. Y�llar önce bir kanun ç�km��. Kanun diyor ki; “Belediyeler sokaktaki köpekleri bar�naklara al�r, bu bar�naklarda köpekleri k�s�rla�t�rma i�lemine tabi tutar, k�s�rla�t�rma i�leminden sonra a��lama i�lemini yapar ve daha sonra 15 gün süreyle iyile�me ve sahiplendirme sürecini bekler.  Sahiplendirme yap�lamazsa köpekleri ald�klar� ortama b�rakmak zorundad�r” 

               Belediye yetkilileri, “Kanun, sadece k�s�rla�t�rma i�lemleri sonras�nda, iyile�me sürecinde ya da çok ya�l�, hasta veya sakat durumda olan köpeklerin bar�naklarda kalmas�na izin veriyor.  Kanun, k�s�rla�t�r�lm�� ve i�aretlenmi� yani kula��na küpe tak�larak al�nd�klar� ortama b�rak�lm�� sokak köpeklerinin bulunduklar� ortamdan al�n�p  tekrar bak�m evlerine veya ba�ka bir ortama  b�rak�lmalar�na müsaade etmemektedir. Bu yasan�n de�i�mesi laz�m… Bu yasa de�i�irse onlara ayr�lacak do�al ya�am alanlar�nda bak�m ve bar�nma ihtiyaçlar� yerel yönetimler taraf�ndan sa�lanabilecektir”  dediler.  

 

HABERE AİT RESİMLER


BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık